Miljöpolicy

Ale Trädgård AB ska verka för att förebygga förorening och för att belastning på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Vi beaktar miljöaspekter vid val av material och tjänster.

I vårt dagliga arbete ska vi aktivt verka för att vår förbrukning och hantering av energi, råvaror, drivmedel och andra resurser ska vara optimal och så miljömässig som möjligt.

Vi vill öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos vår personal och vi försöker utnyttja den bästa teknik som finns att tillgå för att minska negativa miljöeffekter.

Vid anläggning försöker vi i möjligaste mån påverka till val som har en positiv påverkan på miljö och mångfald. Som att lägga till eller bevara planteringar och grönytor.

Vårt arbete ska följa miljölagstiftning, förordningar och föreskrifter och vår miljöpolicy och vårt miljöarbete är en pågående process för ständig förbättring.

Kvalitetspolicy

Ale Trädgård AB skall förknippas med kompetens, engagemang, personlig service samt hög kvalitet. Våra tjänster skall utföras på ett effektivt sätt inom avtalad tid.

Vi arbetar för att ta tillvara kunskap och idéer hos medarbetare, leverantörer och kunder för att ständigt utveckla och förbättra vår kvalitet.

Vi skall hålla oss uppdaterade på ny teknik och förbättrade arbetsmetoder inom branschen.

Vi skall inhämta och förmedla kunskaper inom kvalitetsområdet till samtliga anställda.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicy och lagkrav följs.

Vår kvalitetspolicy och vårt kvalitetsarbete är en pågående process för ständig förbättring.